آیا کشف سیارات جدید به سوال”آیا ما در این کاینات تنهاییم؟” پاسخ خواهد داد؟

تلسکوپ فضایی سپتزر(Spitzer Space Telescope) ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا برای نخستین بار یک سیستم مشتمل به هفت سیارهء به اندازهء کرهء زمین را کشف کرد که بدور یک ستاره می چرخند.

از جمله این هفت سیاره، سه آن، بطور دقیق در یک مدار “قابل حیات” قرار دارند. احتمال خیلی زیاد موجودیت آب در یکی از این سیارات که پر از صخره های سنگی است، وجود دارد.

این کشف تازه یک رکورد جدید در مورد تعداد سیاراتی که در d; مدار قابل حیات در خارج از نظام شمسی ما بدور یک ستاره می چرخند را تعیین کرده است.

ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا می گوید، احتمال دارد حتی در هر هفت سیارهء تازه کشف شده، آب مایع که کلید حیات به شمار می آید، تحت شرایط مناسب اتموسفیریک وجود داشته باشد، اما در سه سیارهء آن که در مدار قابل حیات قرار دارند، این امکان خیلی بلند است.

توماس زوربوچین(Thomas Zurbuchen) یکی از مسوولان ادارهء ماموریت های علمی در واشنگتن می گوید:

“این کشف می تواند یکی از کلیدهای اساسی معما برای یافتن شرایط قابل حیات در سایر سیاراتی که برای زنده گی مساعد اند، به شمار آید.”

به گفتهء توماس زوربوچین، پاسخ به این سوال که “آیا ما در این کاینات تنهاییم؟” در اولویت علمی قرار دارد و برای نخستین بار یافتن این همه سیارات که در مدار قابل حیات قرار دارند، یک گام قابل توجه برای رسیدن به این هدف محسوب می شود.

این هفت سیارهء به اندازهء کره زمین که توسط تلسکوپ فضایی سپتزر(Spitzer Space Telescope) ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا کشف شده اند، در اطراف ستارهء کوچک تراپست یک(TRAPPIST-1) که روشنایی کمتر از خورشید دارد، قرار داشته سه سیارهء آن در مدار استوار قابل حیات قرار دارند.

این سیستم سیارات تازه کشف شده، در فاصلهء 40 هزار سال نوری یا حدود(378) تریلیون کیلومتر از کرهء زمین فاصله داشته و در خارج از نظام شمسی ما در مجموعهء ستاره گان اکواریس(Aquarius) موقیعت دارند.

در حال حاضر تلسکوپ های فضایی سپتزر(Spitzer Space Telescope)، هابل(Hubble) و کپلر(Kepler) فضانوردان و دانشمندان را در ادامهء تحقیقات و برنامه ریزی کارهایشان کمک می کنند.

تلسکوپ فضایی جیمز ویب (Webb Space) در سال 2018 میلادی توسط ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا به فضا پرتاب خواهد شد.

تلسکوپ فضایی جیمز ویب که خیلی حساس تر است، خواهد توانست آثار کیمیاوی آب، گازات میتان(methane) آکسیجن و آزون(ozone) و سایر اجزای ترکیبی اتموسفیر سیارات را تشخیص کند.

تلسکوپ فضایی جیمز ویب همچنان درجهء حرارت، فشار اتمسفیر و سطح سیارات را تحلیل و ارزیابی خواهد توانست که برای قابل حیات بودن خیلی مهم است.

Leave a Reply