تا 2030 تلفات ناشی از استفادهء تنباکو سالانه به 8 ملیون تن خواهد رسید

نتایج مطالعات مشترک تازهء سازمان صحی جهان(WHO) و انستیتوت ملی بیماری های سرطان ایالات متحدهء امریکا نشان می دهد که استفاده از تنباکو هزینهء سالانهء حدود یک تریلیون دالر مصارف صحی را در جهان در قبال دارد.

این در حالیست که مالیات بر تنباکو در سالهای 2013 و 2014 میلادی در سطح جهان، حدود 269 ملیارد دالر تخمین شده است.

براساس این مطالعات، مرگ های مرتبط باتنباکو تا سال 2030 میلادی از 6 ملیون به 8 ملیون افزایش می یابد که حدود 80 درصد آن در کشورهای با عایدات متوسط و پایین خواهد بود.

کارشناسان امور صحی می گویند، استفاده از تنباکو یکی از بزرگترین عوامل قابل جلوگیری از مرگ در سطح جهان است.

در این مطالعات 688 صفحه ای گفته شده، با وصف آنکه حکومت های جهان امکانات کافی برای کاهش مقدار تنباکو و مرگ های ناشی از آن را دارند، ولی مصارف اقتصادی ناشی از استفادهء تنباکو در حال افزایش است. حکومت های جهان هراس از آن دارند که کنترول تنباکو بر اقتصاد کشورهایشان تاثیر ناگوار خواهد داشت، پیامدی که با شواهد عینی تایید نشده است.

سازمان صحی جهان(WHO) و انستیتوت ملی بیماری های سرطان ایالات متحدهء امریکا در این گزارش می گویند، مسئله خیلی ساده بوده، وقت عمل فرا رسیده است. پالیسی های ارزان و موثر به شمول افزایش مالیات بر تنباکو، برنامه های همه جانبه محلات عاری از تنباکو، منع کامل اعلانات شرکت های تولید و پروسس تنباکو و طرح تصاویر برجستهء هوشدار دهنده در مورد ضرر های استفاده از تنباکو می تواند در این عرصه خیلی موثر باشد.

براساس این مطالعات، از عایدات ناشی از مالیات بر تنباکو می تواند در عرصهء تمویل برنامه های جلوگیری از آن با استفاده از رسانه های جمعی و مطبوعات و حمایت از خدمات ترک و تداوی بیماری های ناشی از استفادهء تنباکو استفاده شود.

براساس تخمین سازمان صحی جهان(WHO) در سالهای 2013 و 2014 میلادی حدود یک ملیارد دالر را حکومت های جهان برای کنترول تنباکو مصرف کرده اند.

در حال حاضر مسئلهء کنترول تنباکو با منازعهء کشورهای کیوبا، اندونیزیا، هندوراس و دومینکان رپلیک با آسترالیا به مرحلهء خیلی جدی آن رسیده است. آسترالیا قواعد خیلی جدی را در مورد بسته بندی تنباکو که باید به شکل همسان صورت بگیرد وضع نموده، مشخصات و علایم پرزرق و برق بسته بندی های تنباکو را منع کرده است.

سازمان صحی جهان(WHO) انتظار دارد تا در مورد این منازعه در سالجاری فیصلهء نهایی صورت بگیرد.

در مطالعات مشترک سازمان صحی جهان(WHO) و انستیتوت ملی بیماری های سرطان امریکا گفته شده است، سیاست استرالیا در مورد کنترول تنباکو از نزدیک تحت مراقبت کشورهای قرار دارد که می خواهند پالیسی های مشابه را در زمینهء کنترول تنباکو اتخاذ کنند. ناوری، سلوونیا، کانادا، سنگاپور، بلجیم و افریقایی جنوبی در زمرهء این کشورها اند.

Leave a Reply