تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 افزایش خواهد یافت

سازمان بین المللی انرژی می گوید، در صورتیکه پالیسی تولید و  استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت.

در گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 ملیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلوده گی هوای بیرون و  داخل ساختمان ها هلاک می شوند. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذی نادرست و سگرت کشیدن، آلوده گی هوا چهارمین تهدید بزرگ برای صحت انسان به شمار می آید.

موجودیت ذرات کوچک جامد و گرد های آلوده با تیزاب ها، فلزات، اوکساید گوگرد، اکساید نایتروژن و خاک در آلودگی هوا سهم دارند.

این ذرات کوچک در دراز مدت می تواند باعث بیماری های سرطان شش، سکته های مغزی و بیماری های قلبی شده، باعث سکته های قلبی شود که به هلاکت فوری می تواند بی انجامد.

سازمان بین المللی انرژی می گوید، این ذرات جامد عمدتاً در اثر تولید و استفادهء غیر تنظیم شده، غیر موثر و غیرمسلکی انرژی به هوا افراز می شوند.

به گفته این سازمان، اگر در زمینهء تغییر پالیسی تولید و  استفاده از انرژی در سطح جهان اقدام نشود، رقم تلفات ناشی از هوای آلودهء بیرونی تا سال 2040 میلادی از سه به چهارونیم ملیون افزایش خواهد یافت. همچنان رقم تلفات ناشی از هوای آلودهء داخل منازل و ساختمان ها از 2.9 ملیون به سه ونیم ملیون تن در سطح جهان افزایش می یابد.

سازمان بین المللی انرژی می گوید، با آنکه تا سال 2040 میلادی افرازات گازات آلوده به اتمسفیر زمین کاهش می یابد، اما پالیسی های پلان شده و موجود در زمینهء تولید و استفاده از انرژی در زمینهء بهبود کیفیت هوا کافی نخواهد بود.

تا سال 2040 میلادی، نود درصد افزایش تلفات در قارهء آسیا صورت خواهد گرفت.

کاهش افرازات گازهای گلخانه ای در کشورهای صنعتی جهان ادامه خواهد داشت، اما در کشور های هند، جنوبشرق آسیا و افریقا در حالیکه نیاز به انرژی افزایش می یابد و تلاش ها به خاطر بهبود کیفیت هوا کمرنگتر می شود، افرازات گاز های گلخانه ای و تلفات ناشی از آلوده گی هوا افزایش خواهد یافت.

به گفتهء سازمان بین المللی انرژی، افزایش 7 درصد سرمایه گزاری یا 4.7 تریلیون دالر در عرصهء انرژی تا سال 2040 میلادی می تواند تعداد تلفات ناشی از آلوده گی هوای بیرونی را به 2.8 ملیون و تلفات ناشی از هوای آلودهء داخل  منازل و ساختمان ها را به 1.3 ملیون در سطح جهان کاهش دهد.

فتح بایرول(Fatih Birol) رییس سازمان بین المللی انرژی در لندن به خبرنگاران گفته است، با آنکه افزایش7 درصد سرمایه گزاری در عرصهء انرژی به مثابهء یک مثقال است، امامی تواند حدود سه ملیون زنده گی را نجات دهد.

فتح بایرول می گوید، پالیسی های جدید در زمینهء تولید و  استفاده از انرژی می تواند کیفیت هوا و منابع انرژی را بهبود بخشد و لازم است تا هر کشور جهان هدف دراز مدت کیفت هوا را برای شان تعیین کنند.

در گزارش سازمان بین المللی انرژی گفته شده است، در زمینهء بهبود کیفیت هوا باید یک بستهء کامل از تلاش ها ارایه شود که در آن تعبیهء فلتر ها در تاسیسات تولید انرژی توسط ذغال سنگ، افزایش در استفاده بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید و مثمر، کنترول مقدار و کیفیت افرازات گاز ها به هوا در نظر گرفته شود.


Leave a Reply