نخستین ایتلاف انسان با حیوانات از “گرگ های خاکستری” آغاز شد

ده ها هزار سال قبل از امروز، قبل از آغاز انترنت و انقلاب صنعتی، قبل از ادبیات، ریاضی و پیش از عصر برونز و آهن و حتی قبل از آنکه انسان به زراعت آغاز کند، نخستین ایتلاف اش را با حیوانات آغاز کرد.

اما این ایتلاف با مرغ های خانگی و پشک صورت نگرفت. براساس دریافت های اخیر دانشمندان، نخستین ایتلاف انسان با گرگ های خاکستری صورت گرفت و این همکاری و مشارکت سرنوشت هردو موجود را متغییر ساخت.

به نوشتهء نشریه داتلانتیک، ایتلاف انسان ها با گرگ های کنجکاوی که بدور آتش گرد می آمدند، باعث تغییر در اندام و مزاج گرگ های خاکستری و همچنان انسان ها شد. هردو آرام تر و مطیع تر شدند. جمجمه، دندان ها و پنجال های گرگ های خاکستری کوچکتر و گوش هایشان خم شد. گرگ ها بالاخره آموختند که چگونگی تغییرات مغلق در چهره انسان ها را بیاموزند و عاقبت به سگ های خانگی تبدیل شدند. سایر حیوانات و پرنده گان هم آهسته، آهسته به این ایتلاف پیوستند و خانگی شدند.

موجودیت سگ ها در زنده گی امروز انسان ها یک امر معمولیست و آنها نزدیک ترین دوستان انسان به شمار می آیند.

گریگر لاریسن(Greger Larson) باستانشناس و دانشمند علوم ژنیتیک می گوید:

“اگر پدیدهء خانگی شدن حیوانات از زنده گی انسان ها حذف می شد، امروز به جای هفت ملیارد، تعداد ما بیش از چند ملیون محدود هم در این کره خاکی نمی بود.”

با آنکه دانشمندان در مورد اینکه گرگ ها نخستین حیواناتی بوده اند که خانگی شدند توافق نظر دارند، اما در مورد زمان و منطقهء که نخستین بار ایتلاف انسان با گرگ های آغاز شد، اختلاف نظرهای وجود دارد.

تعدادی از دانشمندان می گویند، این ایتلاف حدود 10 هزار سال قبل از امروز صورت گرفته است، در حالیکه تعدادی دیگر به این باورند که خانگی شدن گرگ ها حدود 30 هزار سال قبل از امروز صورت گرفته است. عده ای از دانشمندان می گویند برای نخستین بار گرگ ها در شرق میانه خانگی شدند، اما برخی دیگر به این عقیده اند که این رویداد در قارهء اروپا صورت گرفته است.

بهرحال نتایج دریافت های بعدی دانشمندان در این زمینه هرچه باشد روی این نکته تاثیری نخواهد کرد که این همه سگ های به سایز ها و نسل های مختلف همه روزگاری گرگ های درنده ای بودند که نیاکان شان در کنار شعله های آتش با انسان ها گرد هم آمده، ایتلاف نامکتوب، اما محکمی را با هم امضا کردند.


Leave a Reply