چهل و شش میلون “برده” در قرن بیست و یکم در جهان

گروهء حقوق بشر واک فری فوندیشن (Walk Free Foundation) استرالیا در شاخص برده گی سال 2016 میلادی که به تاریخ اول جون نشر شد می نویسد، حدود 46 ملیون تن در جهان در شرایط برده گی زنده گی می کنند.

براساس این سروی که سومین شاخص برده گی در سطح جهان محسوب می شود، این افراد در کشور های هند، پاکستان، چین، کوریای شمالی و ازبکستان در شرایط نهایت دشوار بسر برده، اختیار و ارادهء آزاد از آنها سلب شده است.

به نوشتهء آژانس خبری رویترز، بشترین افرادی که در شرایط برده گی قرار دارند در کشور هند بسر می برند، اما این پدیده در کوریایی شمالی بیش از هر کشور دیگر جهان مروج تر است.

شاخص برده گی سال 2016 میلادی  تخمین کرده است که تعدادی اطفال که در وضعیت برده گی متولد شده اند، افرادی که برای استفادهء جنسی قاچاق می شوند، کسانیکه در اثر قرضداری در اسارت و برده گی قرار داشته و به کار های جبری گماشته می شوند از 35.8 ملیون در سال 2014 به 46 ملیون تن افزایش یافته است.

اندریوفورست(Andrew Forrest) مسوول و بنیان گذار گروهء حقوق بشر واک فری فوندیشن استرالیا با در نظر داشت وضعیت جهانی، بی جا شدن ها و مهاجرت ها، از آسیب پذیری بیشتر افراد برای کشانیده شدن به اشکال مختلف برده گی، ابراز نگرانی کرده است.

اندریوفورست که یک میلیاردر و بشردوست آسترالیایست گفته است:

“مالکان مشاغل باید همهء زنجیره های ملکیت خود شان را بررسی کنند که در آن افراد استثمار نشده و بطور برده وار به کار گماشته نشده باشند.”

اندریوفورست می گوید که در فابریکهء پروسس مواد غذایی(Fortescue Metals Group) متعلق به خودش وی هزاران کارگری را تشخیص کرده است که در حلقهء برده گی گیر مانده بودند و برای فابریکهء خود او محصولات تولید می کردند.

براساس شاخص برده گی واک فری فوندیشن موارد برده گی در 167 کشور جهان دیده شده است که بیشترین تعداد آن 18.4 ملیون تن در هند بوده، حدود 58 درصد افرادی که در شرایط برده گی زنده گی می کنند در پنج کشور جهان یعنی هند، پاکستان، چین، کوریایی شمالی و ازبکستان بسر می برند.

هنرپیشهء مشهور جهان روسل کرو(Russell Crowe) که در فلم گلادیتور نقش یک برده را که به جنرالی امپراتوری روم رسید بازی کرده است، هنگام اعلان شاخص برده گی واک فری فوندیشن در دفتر موسسهء گالوپ در لندن گفت:
“به حیث یک هنرپیشه من احساسات مردم را بازی می کنم، اما آن در مقایسه با زنده گی انسان های که در این گزارش انعکاس یافته، هیچ است.”

براساس شاخص برده گی سال 2016 میلادی یکبار دیگر دو سوم برده گی انسان ها در قارهء آسیا صورت می گیرد که نیروی کار غیر مسلکی را برای زنجیرهء تولیدات جهانی محصولات نساجی، لباس، غذا و تکنولوژی فراهم می کند.


Leave a Reply