گرم شدن اقلیم، طوفان ها و تندبادهای کمتر، اما وحشتناک تر

(هژبر شینواری)

گرم شدن اقلیم زمین یکی از مسایلی است که در این روز ها در مورد آن خیلی گفته می شود. اما در مورد اینکه گرم شدن اقلیم باعث آن می شود تا تعداد گردبادهای شدید کاهش یافته، اما قوی تر و وحشتناک تر شود، کمتر شنیده ایم.

گردبادهای شدید، طوفان های موسمی حاره ای اند که با قدرت خطرناک طبیعی باعث خسارات زیاد حتی در کشورهای پیشرفته جهان می شود.

با گرم شدن اقلیم زمین، مقدار زیاد حرارت در اتمسفیر زندانی شده، دوباره به سطح زمین منعکس می شود که بخشی زیاد آن را ابحار جهان جذب می کند. در نتیجه درجهء حرارات آب ابحار افزایش یافته، بر علاوه ء تاثیرات ناگوار این افزایش در زمینهء ذوب شدن یخ های دایمی، تعدادی از دانشمندان جهان نگرانی از آن دارند که این گرم شدن آب ابحار، پیآمد های پیش بینی نا شدهء را در قبال خواهد داشت.

یک تیم دانشمندان که طوفان ها و گردبادهای موسمی را در سرتاسر جهان مطالعه می کنند، با ارزیابی فریکانسی، تعدد، نیرومندی، فعالیت و مدت زمان ادامهء این طوفان ها می گویند، در 30 سال گذشته، درجهء حرارت اقیانوس های جهان به شمول اقیانوس آرام 0.3 درجهء سانتیگراد افزایش یافته است.

به نوشتهء نشریهء ای. آر. اس تکنیکا، این دانشمندان کشف کرده اند که با گرم شدن ابحار، مقدار بیشتر آب از سطح آن ها تبخیر شده و در قشرتحتانی تروپوسفیر(troposphere) زندانی می شود. در نتیجه قشر بالایی هوا را گرم تر ساخته و باعث گرما و خشکسالی در سطح زمین می شود. از آنجاییکه این قشر بخارآب در حرکت بوده، همیشه بالای مناطقی که از آن تبخیر شده است باقی نمی ماند، تاثیرات آن نیز از فراز آبهای ابحار خیلی فراتر می رود.

به عقیده این تیم دانشمندان، افزایش درجهء حرارت آب اقیانوس ها باعث آن شده است تا تعداد طوفان ها و گردبادهای موسمی در 30 سال اخیر 4.7 درصد کاهش یافته، اما در عوض قدرت، نیرومندی و مدت دوام آنها بطور بی سابقه، افزایش یابد.

به این ترتیب، دانشمندان می گویند، اگر گرم شدن اقلیم زمین به همین ترتیب و به همین سرعت ادامه یابد، نه تنها یخ های دایمی ذوب شده، سطح آب ابحار افزایش می یابد و باعث سیلاب های مدهش و آب خیزی های بی سابقه خواهد شد، بلکه زمین شاهد طوفان ها و گردبادهای موسمی شدیدی خواهد بود که در تاریخ معاصر سابقه ندارد

Leave a Reply