موریانه ها می توانند همدیگر را از خطر آگاه سازند

در مورد موریانه ها به یقین که زیاد شنیده اید و می دانید که موریانه ها مانند مورچه ها دارای یک نظام خیلی منظم اجتماعی بوده، بر اساس تقسیم دقیق وظایف زنده گی و فعالیت دارند.

نتیجهء یک تحقیق جدید دانشمندان نشان می دهد که موریانه ها بطور خیلی دقیق خطر را احساس کرده می توانند.

موریانه ها با استفاده از سر و پاهایشان خطر را حس می کنند و با استفاده از یک ساعت خیلی دقیق بیولوژیک می توانند تعیین کنند که باید به کدام استقامت فرار کرد.

یک موریانهء معمولی افریقایی برای زنده گی یک لانهء خاکریز مخروطی به ارتفاع یک متر را از سطح زمین اعمار می کند و همچنان در تونل های زیر زمینی به وسعت خانهء یک انسان زنده گی می کند.

زمانیکه موریانه ها خطر را حس کنند، یک صدای خاص هوشدار دهنده را درمی آوردند که حیثیت آلارم طبیعی را دارد. طوریکه موریانه های عسکر سرهایشان را به یک ریتم خاص به سطح تونل ها می کوبند که یک اهتزاز به مقیاس 130 متر در ثانیه را تولید می کند. سایر موریانه های این اهتزاز را اخذ کرده، آن ها نیز سرهایشان را به سطح تونل ها می کوبند و در حقیقت با این حرکت زیگنال های اخذ شده را به فاصلهء های دورتر می فرستند. به این ترتیب با گذشت چند ثانیه محدود همهء اجتماع موریانه ها از خطری که متوجهء آنهاست، اطلاع حاصل می کند.

تحقیقات نشان می دهد که با اطلاع از خطر موریانه های کارگر به عمیق ترین و محفوظ ترین مناطق لانه ها پناه برده، موریانه های عسکر به استقامت خطر می شتابند و برای مقابله با آن آماده می شوند.

نتایج تحقیقات دانشمندان پوهنتون بوچهوم (Bochum in Germany) آلمان همچنان حاکی بر آنست که موریانه ها زیگنال ها را از طریق اهتزاز شش پای شان حس می کنند.

پگی اس. ام. هیل (Peggy S.M. Hill) بیولوژیست پوهنتون تولسه اکلهوما (University of Tulsa in Oklahoma) امریکا می گوید با آنکه کتاب های درسی علمی می گویند که زیگنال ها و پیام ها از طریق اهتزاز از ورای مواد سخت مانند سطح زمین نمی تواند بطور دقیق عبور کند، اما مطالعات اخیر بالای موریانه ها نشان می دهد که این نکته نادرست است.

به این ترتیب اینک دانشمندان جهان می گویند که بیش از 150 هزار نوع موجودات زنده با استفاده از اهتزاز ها از ورای مواد سخت مانند سطح زمین با هم مراوده می کنند و دانشمندان جهان تازه در آغاز مرحلهء درک چگونگی این شیوهء مراوده و ارتباط بین موجودات زنده قرار دارند.


 

Leave a Reply