امریکا و فرانسه خواستار همکاری بین المللی در مورد اقلیم جهان شدند

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحدهء امریکا و فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه در یک مقالهء که در روزنامه های واشنگتن پوست و لوماند نشر شده است، خواستار حمایت سایر ملل جهان از پیگیری تلاش ها به خاطر نیل به یک قرار همه جانبه و بلند همتانه در مورد کاهش گاز های گلخانه یی در جهان شده اند که باید از طریق اتخاذ گام های عملی مشخص در کنفرانس بین المللی اقلیم جهان در سال 2015 میلادی در پاریس برداشته شود.

روسای جمهور امریکا و فرانسه در این مقاله نوشته اند:

مشارکت در مورد مسایل مهم جهانی که بحران سوریه، برنامهء جنجال برانگیز اتمی ایران و امنیت افریقا را شامل می شود، باعث آن شد تا فرانسه و امریکا یک نمونهء عالی مشارکت را تجربه کنند.

در این مقالهء مشترک که در آستانهء مسافرت روز سه شنبهء فرانسوا اولاند به ایالات متحدهء امریکا نشر شده است، روسای جمهور فرانسه و امریکا نوشته اند:

“مشارکت عمیق که در دوستی بیش از دو قرن ریشه دارد، یک مدل همکاری های بین المللی را پیشنهاد می کند.”

به نوشته دو رییس جمهور، آزمون های بین المللی را هیچ ملتی نمی تواند به تنهای حل کند. ملت های بیشتری باید گام به جلو بگذارند، مصارف و بار وزن رهبریت را به عهده گیرند.

بعد از سردی در روابط بین دوکشور، پس از آنکه در سال 2003 میلادی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، فرانسه از حمایت حمله به عراق خودداری کرد، اینک روابط بین دوکشور بطور قابل توجه گرم شده است.

بارک اوباما و فرانسوا اولاند در مقالهء که در روزنامه های واشنگتن پوست و لوماند نشر شده است، می نویسند:

“یک دهه قبل، صرف تعدادی محدودی می توانستند باور کنند که کشور های ما به این همه شیوه های مختلف با هم همکاری کنند. در سالیان اخیر ایتلاف بین ما تغییر شکل داده است.”

روسای جمهور فرانسه و امریکا در مورد تغییرات اقلیم جهان نوشته اند:

“حتی در حالیکه فرانسه و امریکا افرازات گاز کاربن را کاهش می دهند، ما می توانیم همکاری را در زمینهء انرژی پاک گسترش دهیم که می تواند زمینه های کاری را افزایش داده و در مسیر کاهش گاز گاربن حرکت کنیم.

به نوشتهء بارک اوباما و فرانسوا اولاند، در زمینه حرکت بسوی انرژی با افرازات کمتر گاز کاربن، می توان همچنان بیشتر با کشورهای در حال انکشاف مساعدت کرد و با افزایش سطح آب ابحار و توفان های شدید، مقابله کرد.

 

Leave a Reply