تعداد انسان ها در کرهء زمین چقدر است؟

به زودی تعداد انسان ها در روی کره زمین به 7 ملیارد تن خواهد رسید.

این رقم در چه تناسب با سایر موجودات ساکن در این کره خاکی قرار دارد؟

ولی این تناسب در هر مقیاسی که باشد و با وصف این که تصور می شود، تعداد انسان ها نسبت به تعداد مورچه ها در روی زمین بیشتر شده است، دانشمندان سوای این تصور نظر می دهند.

ادوارد او. ویلسن بیولوژیست و دانشمند پوهنتون هاروارد که در مورد مورچه تحقیق می کند، تعداد مورچه ها را حدود 10 هزار تریلیون تخمین کرده است.

به این ترتیب برای هر انسان حدود یک ملیون مورچه می رسد.

تصور کنید اگر به تناسب تعداد اعضای یک فامیل، مورچه ها به طور همزمان آشپزخانه های مارا مورد حمله قرار دهند، چه خواهد شد؟

تا حال همچو رویدادی اتفاق نیفتاده است، ولی بر عکس آن چون مورچه ها منبع غنی پروتین می باشند، انسان ها به سراغ آن ها رفته اند از آن ها به آشپزخانه هایشان دعوت کرده اند. مورچه ها در اکثر کشور های جهان از جملهء غذا های لذیذ حساب می شوند.

آیا گاهی تصور کرده اید که انسان ها در جریان یک سال به چه تعداد حیوانات را به مصرف غذایی شان می رسانند؟

بد نیست بدانید که فقط در سال 2009 انسان ها یک ملیون و 700 هزار شتر، 24 ملیون گاومیش، 293 ملیون گاو، 398 ملیون بز، 518 ملیون گوسفند، 633 ملیون فیل مرغ، یک ملیارد و یک صد ملیون خرگوش، یک ملیارد و سه صد ملیون خوک، دو ملیارد و شش صد ملیون مرغابی و 52 ملیارد مرغ را نوش جان کرده اند.

اینک با در نظر ارقام که ارایه شد، می توان مقدار میوه، ترکاری، حبوبات، ماهیان، حشرات و سایر موادی که سالانه به مصرف غذایی انسان ها می رسد را تصور کرد.

 

Leave a Reply