شوخی یا فریب روز اول اپریل؟

عدهء شوخی یا فریب روز اول اپریل را به سال 1392 به افسانه های کانتربوری (The Canterbury Tales) نوشتهء جیوفری چاوسر (Geoffrey Chaucer) ارتباط می دهند.

در این افسانه ها از تاریخ 32 مارچ به مثابهء روز نامزدی ریچارد دوم با شاهدخت بوهمیا یاد شده که منظور از 32 مارچ، تاریخ اول اپریل بوده است.

به هر صورت در کشور های مختلف در مورد مبدا و آغاز این روز تصورات متفاوت وجود دارد.

در فرانسه عدهء شوخی یا فریب روز اول اپریل را به تغییر تجلیل روز اول سال، از آخر مارچ به روز اول جنوری توسط چالز نهم پادشاه آن کشور در قرن شانزدهم، ارتباط می دهند. بعد از آن تا سالیان متمادی عدهء از فرانسوی ها هنوز هم آخر ماه مارچ را به مثابهء روز اول سال جشن می گرفتند و دیگران این عده را را به نام ساده لوحان اپریل یاد کرده، با آن ها شوخی و مزاح می کردند. به این ترتیب اول اپریل به روز شوخی در فرانسه تبدیل شد.

در آلمان شوخی یا فریب روز اول اپریل را به لغو یک اجلاس مهم قانون گذاران آن کشور در سال 1530 ارتباط می دهند که عدهء مردم در مورد دایر شدن آن شرط بسته و آن را باختند. آن ها به نام ساده لوحان و فریب خوده گان اپریل یاد شدند.

در بریتانیا شوخی اول اپریل را به شهر گوتام (Gotham) ارتباط می دهند. به اساس قانون انگلستان از هر سرک که پادشاه آن کشور عبور می کرد، بعد از آن سرک مالکیت عمومی محسوب می شد. مردم شهر گوتام (Gotham) از عبور پادشاهء انگلستا ن از بین شهر شان ممانعت کردند. پادشاه لشکرش را به خاطر سرکوبی آن ها فرستاد، ولی متوجه شد که مردم شهر به جای آماده گی برای جنگ، مصروف شوخی، مزاح و کار های غیر جدی دیگر اند.

پادشاه انگلستان از سرکوب مردم شهر گوتام (Gotham) منصرف شد.

هالیند به روز اول اپریل سال 1572 شهر دن بریل (Den Briel) را دریک جنگ تعیین کننده از اسپانیا گرفت و این پیروزی را سالیانه با شوخی در مورد سربازان شکست خوردهء اسپانیایی جشن گرفت.

به این ترتیب روز اول اپریل به روز شوخی بین مردم هالیند مبدل شد.

کنستنتاین امپراتور روم به تشویق یک گروپ از اشخاص ظریف و شوخ یک تن را به شوخی، روز اول اپریل امپراتور ساخته، موصوف را پادشاه اول اپریل نامید.

این بود برخی نکات در مورد پیشنهء روز اول اپریل، روز شوخی و فریب که در بعضی از کشور های جهان همهء روز و در برخ دیگر نیم روز، دوام می کند.

در مورد آن چه که خواندید نیز باید محتاط بود، از کجا که این همه نیز شوخی و مزاح روز اول اپریل نه باشد؟

 

Leave a Reply