استفاده از منقل های آفتابی در افغانستان

در آستانهء خروج قوت های امریکایی از افغانستان، دیپلومات سابق امریکایی در آن کشور پاتریسا مک آردل که در 2005 سال اخیر ماموریتش را در شمال افغانستان سپری کرده است، در یک صحبت تلیفونی با آژانس خبری رویترز اظهار داشت:

«نگرانی من اینست که استفاده از منابع انرژی قابل تجدید، موضوع صحبت های ما در زمینهء بازسازی افغانستان نبوده است.»

پاتریسا مک آردل امیدوار است، زمانی که خروج قوت های امریکایی از افغانستان آغاز می گردد، به استفاده از منابق قابل تجدید انرژی در آن کشور بیشتر تاکید شود.

منقل آفتابی را که اکنون پاتریسا مک آردل به مثابهء یک منبع انرژی قابل تجدید و ارزان، معرفی و ترویج می کند، در حقیقت یک قطی پوش شده با یک ورقهء نازک الومونیوم یا زرورق است که با تمرکز انرژی آفتاب در یک نقطه، می توان بالای آن غذا را پخت.

پاتریسا مک آردل معتقد است، منقل های آفتابی در شیوه زنده گی سنتی و ساختمانی عنعنوی مردم افغانستان می تواند، جای خودرا حاصل کند.

خانه ها در افغانستان به طور سنتی از مخلوط گل با کاه گندم با دیوار های ضخیم ساخته می شوند که در زمستان ها گرم و در تابستان ها سرد می باشند، ولی از پول مساعدت امریکا نمی توان برای اعمار خانه های سنتی استفاده کرد، چه با در نظر داشت مقررات موجود، باید اعمار خانه ها در افغانستان با در نظر داشت معیار های ساختمانی بین المللی صورت گیرد.

پاتریسا مک آردل می گوید:

مردم افغانستان زارعین ماهر و معماران عالی و با استعداد اند. آنها مردمان مبتکر، دارای ظرفیت و بصیرت عالی می باشند. من آهنگران هنرمندی را دیده ام که از قطی های فلزی روغن، دیش های ستلایت می سازند.»

برای نخستین بار در رمان «فرشته» که از زنده گی یک زن امریکایی در شمال افغانستان حکایت می کند و بر اساس تجارب شخصی پاتریسا نوشته شده، از منقل های آفتابی یاد شده است.

با وصف تاریخ چندین دهه جنگ و منازعه در افغانستان، پاتریسا مک آردل در رمان «فرشته» به طور حیرت انگیزعشقش را به افغانستان تصویر می کند و آرزوی آیندهء بهتر را برای آن دارد.

پاتریسا مک آردل در مورد دو کرکتر اساسی رمانش می گوید:

«کرکتر ها از شخصیت های دو جوانی اقتباس شده اند که من ایشان را از نزدیک می شناختم. آن ها سیستم موجود در آن کشور را به چلنج گرفته، بنیاد گرای مذهبی نبوده، خواستار خشونت نمی باشند.»

وی می گوید آن ها کسانی اند که به فرهنگ، دین و کشور شان احترام داشته ولی نمی خواهند به قرن 21 گذر کنند.

Leave a Reply