روسیه در تلاش افزایش نفوذ دوباره در آسیای میانه و افغانستان

در آستانهء خروج نیرو های نظامی ناتو از افغانستان در سال 2014، ختم موعد قرار داد ده سالهء پایگاهء نظامی روسیه در تاجکستان در سال 2013 می توانست، یک غبار دیگر بر گذشتهء امپراتوری روسیه محسوب شود. ولی دیمتری مدویدف رییس جمهور روسیه بعد از انجام مذاکرات با رییس جمهور تاجکستان امام علی رحمان می گوید آن ها در زمینهء تمدید حضور نیرو های نظامی روسیه در تاجکستان برای 49 سال دیگر توافق کرده اند.

پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان که به نام فرقهء 201 یاد می شود حدود 6000 تن پرسونل نظامی دارد که که بزرگترین استقرار قوت های روسیه در خارج از آن کشور محسوب می شود.

دیمتری مدویدف و امام علی رحمان همچنان در مورد امضای یک سند تشریک مساعی که جزییات آن تا هنوز افشا نشده، در زمینهء حفاظت از سرحدات تاجکستان با افغانستان غور کردند. سرحداتی که از ناحیهء قاچاق مواد مخدر و نفوذ بنیادگرایی به مثابهء یک منبع نگرانی برای مسکو به شمار می رود.

با ترک نیرو های سرحدی روسیه در سال 2005 از تاجکستان، یک دوران دیگر از استقرار قوت های نظامی دوران شوروی ختم و کنترول سرحدات تاجکستان به مقامات محلی سپرده شده بود.

با خروج نیرو های ناتو در سال 2014 از افغانستان و سپردن مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان، کشور های منطقه در زمینه به وجود آمدن یک خلای قدرت در آن کشور و یا پخش نا آرامی ها در ورای سرحدات افغانستان، نگرانی دارند.

روسیه که وارث اتحاد شوروی به شمار می رود از سال 1979 الی 1989 در افغانستان حضور نظامی داشت و بعد از دادن تلفات حدود 15000 سرباز آن کشور را ترک کرد. اینک روسیه می خواهد قبل از خروج قوت های ناتو از افغانستان، با کابل مودبانه برخورد کند. رییس جمهور افغانستان که در روابطش با غرب تنش های وجود دارد، از این تغییر استقبال کرده است.

روسیه همچنان با پاکستان که دشمن سابق دوران اتحاد شوروی روسیه می باشد، دارای نقش کلیدی در ثبات افغانستان است، خواستار داشتن روابط نیک می باشد.

در اجلاس چهار جانبه که در هفتهء گذشته در تاجکستان صورت گرفت، رهبران کشورهای روسیه، تاجکستان، پاکستان و افغانستان در زمینهء مبارزه با تروریزم و بنیاد گرایی و برضد ترافیک و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، به توافقاتی دست یافتند.

دیمتری مدویدف رییس جمهور روسیه به روز جمعه گفت، در مورد سرنوشت افغانستان و ملل همسایهء آن باید توسط قدرت های منطقوی تصمیم گرفته شود. وی خواستار کاهش نقش امریکا در آن شد.

اظهارات اخیر مسکو تلاش یک تهاجم ستراتیژیک و اقتصادی مسکو را به مصرف و خرچ ایالات متحدهء امریکا درافغانستان نشان می دهد که روابطش با حامد کرزی با پیچیده گی های مواجه شده است.

Leave a Reply