آیا در شرایط امروز هم صدق نمی کند؟!

 • غربا، کار می کنند و کار می کنند.
 • ثروتمندان، غربا را استثمار می کنند.
 • عساکر، هردو را حفاظت می کند.
 • مالیه دهنده گان مصارف هر سه را می پردازند.
 • سیاح(سرگردان) به عوض هر چهار آنها استراحت می کند.
 • مست، به جای هر پنج آنها شراب می نوشد.
 • بانکدار، هر شش را غارت می کند.
 • حقوقدان، هر هفت را گمراه می کند.
 • داکتر برای هر هشت صورت حساب ارایه می کند.
 • قبر کن هر نه را دفن می کند.
 • سیاستمدار به حساب هر ده آنها، خوشحال زنده گی می کند.

ادعا می شود که این یاداشت در سال 43 قبل از میلاد توسط سیسرو(Cicero) سیاستمدار و حقوقدان رومی نوشته شده است، اما آیا در شرایط امروز هم صدق نمی کند؟!

Leave a Reply