برگ های مصنوعی “فابریکه تولید کود کیمیاوی”

در سال 2011 میلادی برگ های مصنوعی که در پوهنتون هاروارد امریکا ساخته شده بودند، مانند برگ های اصلی انرژی آفتاب را به مواد سوخت تبدیل می کردند. بعد هم این برگ ها توانستند به کمک انرژی آفتاب، آب را به هایدروجن و اکسیجن تجزیه کرده از این مواد سوخت، انرژی برق را تولید کنند.
دانیل نوسیره(Daniel Nocera ) در سال 2011 میلادی با ساختن برگ های مصنوعی در پوهنتون هاروارد امریکا توانست با جذب انرژی آفتاب در آنها باعث تامل کیمیاوی شده، آب را به هایدروجن و اکسیجن تجزیه کند.

این برگ های مصنوعی گازات بدست آمده در نتیجهء تجزیهء آب را ذخیره نموده، بعد هم به خاطر بدست آوردن مواد سوخت مایع، یکنوع باکتریای گرسنه را با آن تغذیه می کردند.

به نوشتهء انجمن کیمیای امریکا، مرحلهء بعدی انکشاف این برگهای مصنوعی باعث آن شد تا موثریت تولید آن نسبت به عملیهء فتوسنتز برگ های طبیعی ده برابر بیشتر شود.

فتوسنتز عملیهء است که در آن، روشنایی آفتاب توسط نباتات و برخی باکتریا ها به انرژی کیمیاوی ذخیره‌ شده در مواد غذایی آن‌ها تبدیل می‌شود. طوریکه که برگ های نباتات گاز کاربن دای اوکساید، نور و آب را جذب نموده، آن را به اکسیجن و کاربوهایدرد های مهم مانند گلوکوز تبدیل می کنند. در مرحلهء بعدی این کاربو هایدرد ها به نشایسته، سلولوز، پروتین و سایر مواد تبدیل می شوند.

به این ترتیب می توان گفت که همهء اکسیجن موجود در کرهء زمین در نتیجهء عملیهء فوتوسنتز بدست آمده است.

انجمن کیمیای امریکا می نویسد، یک سیستم مشابه به برگهای مصنوعی، در پوهنتون تکنولوژی ایندهوون(Eindhoven University of Technology) در هالند نیز ساخته شده است که می تواند برخی مواد کیمیاوی به شمول ادویه و مواد ضد حشرات را تولید کند.

ولی دانشمندان پوهنتون هاروارد به این عقیده اند که برگ های مصنوعی ساخته شده توسط آنها، خیلی فراتر از تولید انرژی برق می توانند عمل کنند.

دانیل نوسیره(Daniel Nocera ) دانشمند پوهنتون هاروارد می گوید:

“تولید انرژی و مواد سوخت، آغازین مرحلهء استفاده از برگ های مصنوعی است، به این معنی که می توانیم یک پلاتفورم برای تجزیهء کیمیاوی تجدید شده، داشته باشیم. اینک ما روی یکنوع باکتریایی کار می کنیم که برای ساختن کود کیمیاوی نایتروجن را از اتمسفیر جذب می کند.”

به نوشتهء انجمن کیمیای امریکا این باکتریا کسانتروباکتر (Xanthobacter) نام دارد که با  مصرف هایدورجن تولید شده در برگ های مصنوعی و جذب گاز کاربن دای اوکساید از محیط اطراف، امونیا تولید می کند که ترکیبی از نایتروجن و هایدورجن است و تهداب کود کیمیاوی را تشکیل می دهد.

تیم دانشمندان پوهنتون هاروارد، کود کیمیاوی تولید شده توسط این برگ های مصنوعی را بالای ملی سرخک در پنج دور حاصل دهی آزمایش کرده اند و نتیجهء آن یک و نیم بار بهتر از ملی سرخک های معمولی بوده است.

Leave a Reply