دربارهء من

“یک فلم کارتونی در حال تهیه”

مجلهء سباوون، شماره سوم، جوزا 1367، شماره مسلسل نهم فلم کارتونی که یکی از پدیده های جدید ولی سخت دشوار سینمایی است، امروز در جهان شیفته گان و دلبسته گانی فراوان دارد. دست اندرکاران سینمای ما با آنکه کارهای درخوری را در ساخت فلم انجام داده اند، تا حال در زمینه گامی را برنداشته اند و اما تازه قرار است تعدادی از هنرمندان در این زمینه نیز فلمی را تهیه بدارند که کاری است سخت در خور توجه. ما با یکتن از این هنرمندان به نام ... ادامه

دربارهء من

در یک شب سرد زمستان سال 1340 خورشیدی، شبی که دانه های سپید و نقره فام برف شهر کابل را آذین بسته بود در دامنه کوه آسمایی پا به این دنیای پر از ماجرا گذاشتم. کودکی ام شبیه کودکی همه اطفال همسن و سالم بود. زمستان ها که از شدت سرما همه زیر صندلی پناه میبردیم، طبع قصه گویی مادرکلانم گل میکرد، از قهرمانان افسانوی و شکست ناپذیر، رستم و سهراب، خسرو و شیرین، دیوها و پری های کوه قاف که گاه گاهی هم ماجرایی از” کل بچه” را با ... ادامه

Biography

I don’t know what to say about my life. I had a very simple life like every other Afghan kid. Since I can remember, I have had a pen in my hand drawing anything on everything. I finished Lycee Esteqlal, an institute of law, and was studying Drawing and Sculpture in the school of fine arts Golam Mohammad Maymanagy in Kabul City. As a teacher in The Police Academy I was teaching “Solving crimes” in simple words “Detectives”…but law and order wasn’t for me…I left the Police Academy. I was working for Alberuni Publishing Company (the Kabul times), as a Journalist & Editorial cartoonist. I made the first and unfortunately the only “Animated film” (Cartoon film) for kids in Afghanistan. For the ... ادامه
1 2 3