دربارهء من

“حضور کمرنگ زنان در کارتون ها”

 گفت و شنودی از منیژه باختری با هژبر شینواری مجلهء صدف فصلنامه یی برای زنان شماره چهارم، دور سوم، خزان 1385 خورشیدی، کابل در رسانه های چاپی امروز کارتون ها جز اساسی و برانگیزندهء صحفات هستند. کارتون ها همان موجودات شگفت انگیز پندارهای هنرمندانهء هنرمند در ارتباط با قضایا می باشند که داوری هایی را به دنبال خود می کشانند و رازهایی را پرده می درند و در مقابل دیده گان همگان می گذارند. کارتون ها کشف ذهن هنرمند جستجوگر ... ادامه

“من و كارتون هايم”

 پاسخ به پرسش های هارلی لوون هنر نقاشی افغانستان در هزاره اخير همواره با ركود و بحران زدگی همراه بوده است دليل آنرا بيشتر در ساختار اجتماعی، اقتصادی، عقيدتی و سياسی حاكم برجامعه ما بايد جستجوكرد. در عصر تيموريان هرات استاد كمال الدين بهزاد به هنر در حال نزع نقاش روح تازه دميد و با درنظرداشت روح تصوفی و روحانی زمان خودش آثار بی بديل و ماندگاری را آفريد، نا گفته نبايد گذاشت كه او از زمره نخستين نقاشان شرق است كه به ... ادامه

“هنرمند چیره دست و کارتونیست نو آفرین”

گفت و شنودی از زلمی باباكوهی با هژبر شینواری دو هفته نامه زرنگارشماره 98، 25 حوت 1379-2001  هژبر شینواری از هنرمندان زرین کلک سرزمین ما که چهرهء شناخته شده در هنر و آفرینش افغانستان است و طی سالیان گذشته چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، کار و تلاش پیگیر خود را ادامه داده و بر آفرینش های هنری خود افزوده است، اکنون در کانادا با همسر شاعر (پروین پژواک) و فرزندان شان زندگی می کنند. هژبر شینواری با مطبوعات افغانستان در ... ادامه

“اسیر دنیای رویایی کارتون ها”

گفت و شنودی از حميد ضرابی با هژبر شینواری آشیان مجله فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی جامعه افغان ها در امریکای شمالی سال اول، شماره اول، خزان  لطفا ابتدا از خود تان بگویید. از تحصیلات و از اینکه چگونه و چه زمانی به کار هنر پرداختید؟ در شهر کابل به دنیا آمدم. تحصیلات ابتداییه را در لیسه استقلال به پایان رسانیدم. تحصیل در رشته حقوق و بعد هم در بخش هنر سینما توگرافی خواب خوشی بود که در یک مژه بهم زدن گذشت. تا به خود آمدم یک ... ادامه
1 2 3