ازماست که برماست

فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان»

از نمایش فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» توسط اتحادیهء اروپا جلوگیری شد. اتحادیهء اروپا می گوید این فلم را به دلیل آن نشر نکرده است که شاید نمایش آن باعث تهدید دو زنی شود که در آن سهم دارند. اما منقدین می گویند، اتحادیهء اروپا با هراس از زیانمند شدن روابطش با حکومت افغانستان از نمایش فلم ممانعت کرده است. فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء یک زن 19 ساله یی حکایت ... ادامه

هرگز دروغ نه گفته ام…!

شنوندهء عزیز بار دیگر مقدمت در برنامهء «از ماست که برماست» خوش و خجسته باد! در این برنامه همواره تلاش بر آن بوده است تا بیشتر از هر نکتهء دیگر بر حس مسوولیت پذیری مکث شده، این پرسش مطرح شود که آیا دیگران در همهء دشواری های موجود در زنده گی شخصی و اجتماعی ما مسوول بوده اند … یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آن ها نقش داشته ایم؟ موضوعات مطرح شده در این برنامه تا امروز خیلی زیاد و از هم متفاوت بوده اند. ولی همهء بر ... ادامه