با محیط زیست مهربان باشیم

تنوع موجودات زنده در بیوسفیر

تنوع موجودات زنده در بیوسفیر نه تنها به عنوان يك اصل مهم در تداوم حيات در كرهء زمین پذيرفته شده، بلكه باعث ايجاد يك طرز تفكر و دید فلسفی در مورد بنیاد و اساس خلقت نيز شده است. از حدود سه و نيم ميليارد سال قبل كه اولين باكتریا ها در کرهء زمین شكل گرفتند تا امروز دانشمندان حدود 17 ميليون نوع گياه و موجود جاندار را شناسايی کرده اند. در رقم تعداد انواع موجودات زنده بین گروه ارزيابی تنوع زيستی جهانی و برنامهء محيط زيست ... ادامه
1 3 4 5