با محیط زیست مهربان باشیم

“… آب و توسعه”

در ماه مارچ سال 2005 بشریت داخل دهه یی گردید که به نام “دههء بین المللی آب و توسعه” یاد می شود. این دهه توسط سازمان ملل متحد به این نام یاد شده است، تا بدینوسیله توجهء جامعهء بین المللی به یکی از بزرگترین و جدی ترین دشواری هایی که بشریت در قرن 21 با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد، معطوف گردد و از تمام کشورهای جهان تقاضا شده است تا با کار و تلاش تعداد انسان هایی را که به آب صحی آشامیدنی مصون دسترسی ندارند تا سال 2015 ... ادامه

تنوع موجودات زنده در بیوسفیر

تنوع موجودات زنده در بیوسفیر نه تنها به عنوان يك اصل مهم در تداوم حيات در كرهء زمین پذيرفته شده، بلكه باعث ايجاد يك طرز تفكر و دید فلسفی در مورد بنیاد و اساس خلقت نيز شده است. از حدود سه و نيم ميليارد سال قبل كه اولين باكتریا ها در کرهء زمین شكل گرفتند تا امروز دانشمندان حدود 17 ميليون نوع گياه و موجود جاندار را شناسايی کرده اند. در رقم تعداد انواع موجودات زنده بین گروه ارزيابی تنوع زيستی جهانی و برنامهء محيط زيست ... ادامه
1 3 4 5