طنز

ترومرغيزم

به اجازهء خروسان، ماکیان ها، جوانمرغان و چوچه مرغان عزیز… مقدم شما را در این گردهمایی بزرگ و اجلاس تاریخی خیر مقدم می گویم. حال از استاد بزرگوار محترم مرغاسانپور خواهش می شود تا روی ستیژ تشریف آورده پیرامون اهداف این گردهمایی صحبت نمایند. به افتخار شان قد قد قد قتاس! صدای قد قد های مختلف درهم آمیخت و فضای سالون را پر کرد. خروسی نسبتا مسنی در حالیکه پارچهء سیاهی روی یک چشمش را پوشانده بود از قطار اول برخاست و با ... ادامه