نگاشته های دیگران

“دو ستارهء پرفروغ در آسمان هنر و ادب کشور ما”

نیمهء دوم دههء شصت خورشیدی شاید یکی از پر تپش ترین برش های حیات نسل کنونی ما از بیست ساله تا هشتاد ساله باشد. در این سالها بر کابل فضای اضطراب سایه افگنده بود. در شهر در مجموع سوال “بودن و نبودن” تمام قد در برابر همگان خودنمایی می کرد. در پندارها، در گفتارها و در رفتارها تضادی می دیدی شگرف و سرسام آور که حتی استوارترین و “مومن” ترین آدم ها را به “آیین” اعتقادی شان، شام باورمند و فردا بی باور می ساخت. ... ادامه