مصاحبه ها

“من و كارتون هايم”

 پاسخ به پرسش های هارلی لوون هنر نقاشی افغانستان در هزاره اخير همواره با ركود و بحران زدگی همراه بوده است دليل آنرا بيشتر در ساختار اجتماعی، اقتصادی، عقيدتی و سياسی حاكم برجامعه ما بايد جستجوكرد. در عصر تيموريان هرات استاد كمال الدين بهزاد به هنر در حال نزع نقاش روح تازه دميد و با درنظرداشت روح تصوفی و روحانی زمان خودش آثار بی بديل و ماندگاری را آفريد، نا گفته نبايد گذاشت كه او از زمره نخستين نقاشان شرق است كه به ... ادامه

“هنرمند چیره دست و کارتونیست نو آفرین”

گفت و شنودی از زلمی باباكوهی با هژبر شینواری دو هفته نامه زرنگارشماره 98، 25 حوت 1379-2001  هژبر شینواری از هنرمندان زرین کلک سرزمین ما که چهرهء شناخته شده در هنر و آفرینش افغانستان است و طی سالیان گذشته چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن، کار و تلاش پیگیر خود را ادامه داده و بر آفرینش های هنری خود افزوده است، اکنون در کانادا با همسر شاعر (پروین پژواک) و فرزندان شان زندگی می کنند. هژبر شینواری با مطبوعات افغانستان در ... ادامه

“اسیر دنیای رویایی کارتون ها”

گفت و شنودی از حميد ضرابی با هژبر شینواری آشیان مجله فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی جامعه افغان ها در امریکای شمالی سال اول، شماره اول، خزان  لطفا ابتدا از خود تان بگویید. از تحصیلات و از اینکه چگونه و چه زمانی به کار هنر پرداختید؟ در شهر کابل به دنیا آمدم. تحصیلات ابتداییه را در لیسه استقلال به پایان رسانیدم. تحصیل در رشته حقوق و بعد هم در بخش هنر سینما توگرافی خواب خوشی بود که در یک مژه بهم زدن گذشت. تا به خود آمدم یک ... ادامه

“یک فلم کارتونی در حال تهیه”

مجلهء سباوون، شماره سوم، جوزا 1367، شماره مسلسل نهم فلم کارتونی که یکی از پدیده های جدید ولی سخت دشوار سینمایی است، امروز در جهان شیفته گان و دلبسته گانی فراوان دارد. دست اندرکاران سینمای ما با آنکه کارهای درخوری را در ساخت فلم انجام داده اند، تا حال در زمینه گامی را برنداشته اند و اما تازه قرار است تعدادی از هنرمندان در این زمینه نیز فلمی را تهیه بدارند که کاری است سخت در خور توجه. ما با یکتن از این هنرمندان به نام ... ادامه
1 2