بیوگرافی

دربارهء من

در یک شب سرد زمستان سال 1340 خورشیدی، شبی که دانه های سپید و نقره فام برف شهر کابل را آذین بسته بود در دامنه کوه آسمایی پا به این دنیای پر از ماجرا گذاشتم. کودکی ام شبیه کودکی همه اطفال همسن و سالم بود. زمستان ها که از شدت سرما همه زیر صندلی پناه میبردیم، طبع قصه گویی مادرکلانم گل میکرد، از قهرمانان افسانوی و شکست ناپذیر، رستم و سهراب، خسرو و شیرین، دیوها و پری های کوه قاف که گاه گاهی هم ماجرایی از” کل بچه” را با ... ادامه

Biography

I don’t know what to say about my life. I had a very simple life like every other Afghan kid. Since I can remember, I have had a pen in my hand drawing anything on everything. I finished Lycee Esteqlal, an institute of law, and was studying Drawing and Sculpture in the school of fine arts Golam Mohammad Maymanagy in Kabul City. As a teacher in The Police Academy I was teaching “Solving crimes” in simple words “Detectives”…but law and order wasn’t for me…I left the Police Academy. I was working for Alberuni Publishing Company (the Kabul times), as a Journalist & Editorial cartoonist. I made the first and unfortunately the only “Animated film” (Cartoon film) for kids in Afghanistan. For the ... ادامه